NEUROPEA

NEUROPEA was founded in 2006 as a consulting company in Bratislava. Our competitive advantage lays in the synergy between a strong public affairs practice and sound media communication services. With more than ten specialists in communication and public affairs, NEUROPEA offers solutions that make it possible to achieve client´s goals effectively and efficiently. For specific projects requiring special knowledge and expertise, the agency can rely on a group of tried and tested freelance specialists.

Specifically in the communications field, NEUROPEA boasts solid media relations and a strong network of key opinion leaders. Furthermore the agency is experienced in formulating messages and train clients in delivering them effectively. With NEUROPEA’s help, clients can effectively reach their target groups, successfully prevent crises, increase brand awareness and improve company image. “We help clients to meet their goals. Our goal is their success.”

 

Public Affairs:

Our primary goal is to be long term and reliable partner. Areas such as legislative lobbying and relations with the public sector requires full trust in the ability of our team to properly analyze the risks arising from proposed changes in laws or other legislation for the area of client´s business.

 

Communication:

We are full service PR agency. In process of developing of communication strategies we use the most effective tools, we identify the appropriate topics, key media and direct contact journalists.

Our asset is reliability, creativity and excellent knowledge of the media environment.

NEUROPEA bola založená v roku 2006 ako konzultačná spoločnosť so sídlom v Bratislave. Našou výhodou oproti konkurencii je, že poskytujeme klientom synergiu public affairs a public relations. S našim tímom viac ako desiatich špecialistov z oblasti komunikácie a public affairs, NEUROPEA ponúka klientom riešenia, vďaka ktorým môžu dosiahnuť svoj cieľ účinne a efektívne. Pri špecifických projektoch, vyžadujúcich špeciálne znalosti a expertízy, sa agentúra môže spoľahnúť na skupinu overených a skúsených externých špecialistov.

Špeciálne v oblasti komunikácie, NEUROPEA ponúka kvalitné vzťahy s médiami a silnú sieť názorových lídrov. Agentúra je navyše veľmi skúsená vo formulácii kľúčových posolstiev a realizácii mediálnych tréningov pre svojich klientov. NEUROPEA pomáha klientom efektívne osloviť ich cieľové skupiny, úspešne predchádzať krízam, zvyšovať znalosť značky a zlepšovať mediálny obraz firmy. “Pomáhame klientom splniť ich ciele. Našim cieľom je ich úspech.”

Public Affairs:

Našim prvoradým cieľom je byť pre klientov dlhodobým a spoľahlivým partnerom. Oblasti, ako napríklad legislatívny lobing či vzťahy s verejným sektorom, si vyžadujú plnú dôveru klientov v schopnosti nášho tímu správne analyzovať riziká vyplývajúce z navrhovaných legislatívnych zmien pre oblasti ich podnikania.

 

Komunikácia:

Sme full servisová PR agentúra. Pri tvorbe komunikačných stratégií využívame najefektívnejšie nástroje komunikácie, identifikujeme vhodné témy, kľúčové médiá i novinárov primárneho kontaktu.

Našou devízou je spoľahlivosť, ústretovosť a výborná znalosť mediálneho prostredia.

Website of the Agency